راهکارهایی برای زندگی بهتر

ا4

زندگی فراز و نشیب‌های بسیار زیادی دارد و اگر بتوانیم مدیریت خوبی داشته باشیم به راحتی می‌توان آنها را مدیریت کرد. گاهی پاره‌ای از رفتارهای نادرست باعث می‌شوند در برخی زمینه‌ها در جا بزنیم و آن طور که باید و شاید پیشرفت نکنیم. چگونه می‌توان این رفتارهای نادرست را کنار گذاشت و آنها را باید با چه رفتارهایی جایگزین کرد؟