نوزادی که از یک پدر و دو مادر متولد شده است!

bar

با پیشرفت علم پزشکی هر روزه شاهد کشف دستاوردهای جدیدی در همه‌ی حوزه‌ها هستیم. پزشکی از آن دست حوزه‌هایی است که به خاطر نیاز بسیار مبرم مردم به آن همواره با سرعت بسیار زیادی پیشرفت می‌کند. در جدیدترین دستاورد این حوزه، پزشکان موفق شده‌‌اند با ترکیب دو DNA از دو مادر و استفاده از اسپرم‌های یک مرد، نوازدی را به دنیا بیاورند.